Budapest ostroma a sajtóban e napon

 

Bécs felé megnyílt az út Budapest elesett

A németek 159.000 főt vesztettek a hat hetes ostromban. Hosszú kötélhúzás után, a kegyetlen harc Budapesten véget ért. Tolbuhin és Malinovszkij marsallok csapatai tegnap szétverték a megmaradt bekerített ellenséges helyőrséget és befejezték a város megszállását. Az út Bécs felé megnyílt.

A város ostroma másfél hónapig tartott, hangzott a tegnap esti parancs. Több heti vad csata után, mely minden háztömbért folyt, és minden része a háztömböknek egy fontos objektummá vált, a nácik ellenállása megpecsételődött.

A csata során Maliovszkij emberei több mint 110.000 német és magyar hadifoglyot ejtettek, beleértve Peter Wilderbruch vezérezredest, a helyőrség parancsnokát és az ő törzsét, jelentette Sztálin marsall.

Az ellenség 49.000 főt vesztett a csatatéren, tette hozzá a szovjet kommüniké. Nagy mennyiségű hadianyagot zsákmányoltak még.

A helyőrség azt az utasítást kapta az év elején, hogy tartson ki minden áron, a németek nagy erőkkel megindított nyugat felől, hogy feltörjék a szovjet ostromgyűrűt. De minden támadás hiábavaló volt.

Sztálin marsall Budapestest mint a német védelem stratégiailag fontos bástyáját írta le a Bécs felé vezető úton. Ez az egyik legnagyobb út és vasúti csomópont Közép-Európában és békeidőben a lakosság 1.1 millió fő volt. ..

In: Daily Worker, 1945. február 14. 1. oldal

 

Nagy átkelés Frankfurt mellett nyilatkozták a németek

… A szovjet kommüniké kihirdette, hogy a hathetes csata Budapestért tegnap véget ért 20.000 német kapitulációjával. 49.400 német elesett, 110.400 hadifogságba került és hatalmas hadianyag készletet zsákmányoltak beleértve, 184 mozdonyt és 9475 vasúti szerelvényt. . …

In: Daily Mirror, 1945. január 14., 8. oldal

 

A Szovjet Tudósító iroda jelentése

1945. február 13.

A 2. Ukrán Front csapatai, együttműködve a 3. ukrán hadseregcsoport csapataival, másfél hónapos ostrom kemény küzdelmei után a nagyvárosi háború utcai harcainak nehéz körülményei közt, ma február 13-án, befejezték a Budapesten körülzárt ellenséges kötelék megsemmisítését s így teljes egészében elfoglalták a magyar fővárost, Budapestet, a német védelem fontos központját a Bécs felé vezető úton.

A budapesti harcok folyamán a 2. ukrán hadseregcsoport csapatai több mint 110000 ellenséges katonát és tisztet fogtak el, köztük Pfefer Wildenbruch vezérezredest, a budapesti kötelékek német parancsnokát, vezérkarával együtt és a következő zsákmányt ejtették: 15 repülőgép, 269 harckocsi és rohamlöveg, 1257 löveg, 476 aknavető, 1431 gépfegyver, 83 páncélgépkocsi, 5153 gépkocsi, 1326 motorkerékpár, 3925 hadianyaggal megrakott szekér, 194 mozdony, 9475 vasúti kocsi, 46 lőszer-, hadianyag- és élelmiszerraktár. Az ellenség halottakban több, mint 49.000 katonát és tisztet vesztett. …

In: Új szó 1945. február 14., 1 oldal

 

Az orosz csapatok Stettin előtt karcolnak

… London. Budán 45 épülettömböt vetlek be és a nap folyamán 600 foglyot ejtettek. …

In: Makói Népújság, 1945. február 14., 1. oldal

 

Budán megtört a német ellenállást

… Budapest városának nyugati részén csapataink megtörték a körülzárt ellenséges csapatok ellenállását. Gárdakülönítmények megtisztítottak egy régi erődöt a hitleristáktól. Egyidejűleg „N” harci csoport rohamcsapatai elfoglalták a Gellért-hegyet. A Királyi Palota is kezeink között van. Az ellenséges ellenállást teljesen szétzúztuk. Osztagaink minden oldalról fokozzák a nyomást. A németek egyik állást a másik után voltak kénytelenek feladni és katonáik és tisztjeik holttesteinek hátrahagyásával vonultak vissza a város utcáin. Az ellenség egyes kisebb ellenállási fészkeinek felszámolása küszöbön áll. A fogságba esett ellenséges katonák és tisztek hatalmas csoportokban vonulnak a gyűjtőhelyekre. A foglyok között van a 10. magyar gyalogos hadosztály parancsnoka, Lehotzky ezredes. Egy csapattestünk egyedül 26 tankot és motorágyút, 190 ágyút, 18 mozdonyt és körülbelül 300 vasúti kocsit zsákmányolt.

In: Szabadság 1945 február 14.,1 oldal


A hírek értékelése

Az Új szó tudósítása, mely csak átvétele a szovjet tudósításoknak eltúlzott zsákmányadatokat közöl, az ostromgyűrűben összesen körülbelül 165 harckocsi volt, ezzel szemben 269 harckocsit zsákmányoltak állítólag a szovjet csapatok az ostrom végén.