A nap eseményei

A Margit-sziget keleti oldalán lévő klubbházaknál a szovjetek újabb hídfőt tudtak kialakítani, továbbá a hídfő északi részén a szovjetek egy ellentámadást is visszavertek. A Városmajorban a Vannay zászlóalj páncélosok támogatásával visszaszorította a fogaskerekű remízig a szovjeteket.

Szovjet megfigyelés szerint 12 szállítórepülő berepülést figyeltek meg Budapesten, melyből a szovjet légvédelem lelőtt három Ju-52-es szállítógépet, mindegyik gép Budán zuhant le.

Szovjet katonák a Nagykörúton

Szovjet katonák a Nagykörúton


Budapest ostroma a sajtóban e napon

 

Budapest helyőrsége visszavonult a Duna nyugati partjára

A támadó szovjet csapatokat visszavetették

Magyarországon a német-magyar csapatok a Dunától északra visszaverték a bolsevisták erős támadásait. Budapest bátor helyőrsége tovább folytatja súlyos elhárítóharcát, s így az ellenség csak néhány háztömböt sikerült újabban birtokába venni. A német csatarepülők és légelhárítók az utolsó 48 órában 62 szovjetorosz repülőgépet lőttek le. …

 

Lapzárta után érkezett:

Budapest helyőrsége visszavonult a Duna nyugati partjára, ahonnan a támadó szovjet csapatokat visszaverték.

In: Pápai újság, 1945. január 20., 1. oldal

 

Üzenet Budapestre

Írta: Dr. Kovács Ernő

Budapest, a bűnös város, ahol 1918-ban idegenlelkű vezetők elvesztették az országot, kicsavarták a nemzet kezéből a becsülettel visszahozott fegyvert, ma lángokban és összetörve áll előttünk. Újabb történelmünk folyamán először került ellenséges gyűrűbe s tudjuk, hogy ez a fenyegetés kicsit bohém és a zsidók által idegenné tett, lezüllesztett, önző és anyagias Budapestet meg fogja változtatni. A Hungarista Légió önkéntesei vérükkel szentelik meg a főváros utcáit és köveit. Ez a vér teszi naggyá és igazán magyarrá Budapestet. Ez az áldozat, amelyet minden becsületes fővárosi lakó vállal az ostromlott megkínzott városban, megint érdemessé teszi Budapestet a főváros címre.

De tegyünk szent fogadalmat is, hogy életünknek és vérünknek minden rezzenésével segíteni fogjuk őket hősi szent harcukban. Az önkéntesek rohamszázadai és zászlóaljai készen állnak az ő megsegítésükre, az ostromgyűrű széttörésére. Mi sajnáljuk, hogy nem maradtunk bent, hogy kint maradtunk abból az eposzi küzdelemből, amit a nagy túlerővel szemben Budapest védői vívnak. De ha a sors rendeltetése folytán kívülről kell néznünk ezt a harcot, nem tudunk és nem akarunk tétlen szemlélői lenni az ostromlott városnak. Elindulunk és fáradhatatlanul járjuk a Dunántúl és Felvidék végvárait, hogy csatasorba hívjunk minden becsületes, lelkes magyar harcost, országunk és fővárosunk felmentésére. Sereglenek már zászlóink alá a Hungarizmus katonái, a nemzeti és szocialista gondolat vitézei, hogy hősi rohamokban Budapest bástyái alá vigyék a felmentő sereget. Addig azonban legyen életünkké a jelszó. Kitartás! Mert aki időt nyert, az életet és szabadságot nyer. Tartsatok ki Testvérek, Bajtársak a budapesti vártán. Minden métert, minden barázdát élettel és vérrel védjetek és minden méter földért életével és vérével fizessen az ellenség. Érezze át minden nemzettestvérünk, hogy a drága kis magyar földből ma már nem szabad egy talpalatnyit sem feladnunk, hogy teret kell nyernünk erőink megszervezésére s nem szabad hagynunk a torkunkra görcsösödő kéz további szorítását, mert akkor megfulladunk. Minden ház, minden bokor és fa legyen halált küldő (erődítménye az ostromlott városnak. A nélkülözés, éhezés, a hideg, ne törje meg a lelkesedést és a harcos, győzni akaró szellemet. Igaz Hungarista hitünk szerint a szellemnek és az igazságnak kell győzedelmeskedni, ebben a harcban és ezt tudjátok, hogy a mi oldalunkon van. Az anyagiasságra épülő zsidó szocializmusnak bérhadai, a szovjet martalócok anyagi fölénye nem győzhet a Hungarizmus hősi életszemléletén. Ám fertőzött lelkű szovjet bérencek és zsidók aknamunkája, terrorcselekményei senkit meg ne félemlítsenek. Ők legfeljebb csak ismét bebizonyítják, hogy a hatalomátvétel utáni türelmi időt félretették, hogy nemzetünk jószándékával szemben ismét kihívó magatartást tanúsítanak azok, akik provokálnak és ha elindítják terroristáikat békés és ártatlan emberek megkínzására, kiírtására, tudják meg hogy terrorjukat ellen terrorral fogjuk meggyógyítani.

Ha 1944 karácsonya a remény és kétségbeesés estélye volt, az újesztendő a győzelem éve legyen. És legyen ez az esztendő a Hungarizmus kiteljesedésének ideje. Ha a harcra feszülő nemzet győztesen megtér a nagy csatából, minden alkotó ereje az országépítésre mozdul s vezérünk – mint a nagy országépítő IV. Béla a tatárjárás után – a Dunántúl megmaradt megyéiből felépíti az új magyar birodalmat: a Hungarista Munkaállamot. Ezt védelmezik Budapest védői s a front minden magyar és német katonája ezért ontja drága vérét. Évezredekre dől el a sorsunk ebben a harcban és mi a biztos bukás a becstelenség, az erkölcsi megsemmisülés helyett október 15-én a szabadságharc vállalásával nemzetünk nagyságát, felemelkedését, birodalomalapító szándékát s a korszerű életformának harcos megteremtését vállaltuk.

A történelem ítélete igazolni fog bennünket Hungaristákat, mintahogy eddig is minden jóslatunkat és követelésünket igazolta az idő. Nyugodt lélekkel nézünk, mert lelkiismeretünk tiszta, kötelességünket megtettük, s tudjuk, hogy szinte reménytelen harcot vállaltunk a Nemzet sorsának jobbrafordítására.

Amikor minden küzdő és bízó magyar testvérünk utolsó reményét és bizalmát kordozzuk, akkor félre a gyáva megalkuvással és mindenkinek a hungarista hadsereg fegyvereivel kell harcolnia az életért, a családért, a Nemzetért.

In: Pápai újság, 1945. január 20., 1. oldal

 

Áttörtük a bolsevisták állásait a magyarországi arcvonalon

Berlin, január 19. NTI. A véderdő főparancsnokság jelenti: Budapest helyőrsége az elmúlt éjszaka folyamán a Duna nyugati partjára vonta vissza állásait. Az utánnyomuló bolsevistákat véresen visszautasítottuk.  …

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. január 20., 1. oldal

 

Pestet elfoglalták

és mikor a rádió bemondta, hogy a Pestet védő csapatok a Duna nyugati partjára vonultak vissza, tehát Pest elveszett, csapataink a budai oldalra vonultak vissza, nem volt magyar ember, akinek a szíve össze ne facsarodott volna. Pestet elfoglalta a bolsevista horda! Kinek ne fájna! Hiszen majdnem minden vidéki magyar családnak van hozzátartozója Pesten.

Pestet elfoglalták. Ki tudja, hányan haltak meg, csecsemők és öregek, anyák és gyermekek az embertelen ostrom alatt. Pest elveszett. Nem a védők hibájából! Pestet víz, lőszer, fegyver- és élelem utánpótlás nélkül is úgy védte karácsony óta a hős magyar védelem, ahogy a világtörténelemben várost még nem védtek. Nem az ő hibájuk, hanem a Kárpátokat harc nélkül otthagyó, a fegyverletételi paranccsal, vezérezredes és egyéb áruló tisztek átszökésével a honvédséget megbomlasztó hazaárulók hibája és bűne, hogy Pest elveszett.

Halál a hazaárulókra! Pestért ők a felelősek, tehát felelősségre kell vonni őket!

Mi pedig, maradék magyarok, kik Pestet és ottmaradt szeretteinket siratjuk, halljuk meg az elveszett Pest vészharangját! Fegyverbe magyar!

Vérző szívünk vérében vérezzük meg a harcba hívó kardot! Áll Buda, Veszprém, Fehérvár, Komárom, Győr, Sopron, Szombathely. Ezeket a városokat már ne adjuk! Elég volt az áldozat. Pest elveszett. Most már csak egy parancs van: Fegyverbe magyar!

Keseregsz? Keseregj! Sírsz? Sírd ki magad. Tagadhatatlan: Pest elveszett. De nem örökre.

A bolsevista hordát ki kell űzni. Minden gyötrelmet meg kell bosszulni.

Aki eddig nyugatra nézegetett forduljon keletre. Pest elveszett. Vissza kell venni. gyorsan! Hamar!

Hungarista vagy? Fogj fegyvert! Harcolj és ha kell, haj meg a Hungáriáért.

De győznünk kell! Mert az egyén megalhat. Pest átmenetileg elveszhet. De a hazának élnie kell örökre!

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. január 20., 1. oldal


A hírek értékelése

A Pápai újság által megírt 62 orosz gép lelövését minden épen túlzásnak kell értékelni, a ostrom első hónapjában sikerült összesen 62 gépet lőni Budapest felett. A pesti hídfő kiürítése pedig már két nappal korábban január 18-án megtörtént.

A Győri Nemzeti Hírlap ált hír is kiegészítésre szorul, a pesti hídfő kiürítése után a Duna hidak felrobbantásra kerültek. A Dunán keresztül talán voltak járőrök, akik megpróbáltak átkelni, ezek azonban nem lehettek komoly kísérletek. Január 27-én kerül sor a fagyott Dunán át egy nagyobb átkelésre ezt azonban valóban visszaverik a védők.