A nap eseményei

A Kis-Sváb-hegyet a szovjet csapatok elfoglalták, a védők egy ellentámadással megpróbálták a hegyet még visszaszerezni, de a támadás összeomlott. A szovjetek a Vérmezőt már 150 méterre közelítették meg, a Városmajor pedig nem volt tovább tartható. A Vérhalom tér körül elért mély szovjet betörésre a 13. páncélos hadosztály mozgó részei próbáltak ellentámadásba lépni, hogy megállítsák az előretörést, ám ezt sem koronázta siker. Dél-Budán a Daróczi úton lévő ruharaktárat a német-magyar csapatok felgyújtották, a szovjet csapatok kénytelenek voltak azt kiüríteni.

A szovjet 7. csatarepülő osztály IL-2-es gépei a BAH csomópontot, a Déli pályaudvart, a Várhegyen a Magdolna-torony körüli területet, a Magyar Országos Levéltár épületét, a Honvéd Főparancsnokság épületét és a Gül baba türbéje körüli területet támadták.

Német jelentés szerint e napon lelőttek két repülőt és megsemmisítettek 1 páncélost, 1 légvédelmi ágyút, 4 páncéltörő ágyút, 1 vontatót, 3 löveget, 2 géppuskát és 1 páncéltörő puskát. Továbbá e napon 5 repülő dobott le utánpótlást, a katlan lévő sebesültek száma több mint 10000 főre emelkedett.

Vérmező az ostrom után

Vérmező az ostrom után (fortepan)


Budapest ostroma a sajtóban e napon

 

Az 53. számú magyar hadijelentés

Budapestnél a Duna jegén keresztül a Margitsziget és a város nyugati része elleni szovjet támadások sikertelenek maradtak. Német és magyar vadászok lelőttek 31 ellenséges repülőgépet. …

In: Pápai újság, 1945. január 27., 2. oldal

 

3200 páncélost vesztett eddig a szovjet a keleti csatában

Berlin, január 26. NTI. A véderő főparancsnokság jelenti: … Budapest német-magyar helyőrsége keményen tartja a város nyugati részét a bolsevisták szívós nappali és éjszakai támadásaival szemben. .…

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. január 27., 1. oldal

 

A németek hősi küzdelme lefékezte a vörös rohamot

Berlin, január 26. … Budapest védőőrsége hősiesen harcol a szovjetrohamok ellen és szilárdan tartja az ellenállási vonalat. .…

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. január 27., 1. oldal

 

Posen és Königsberg előtt a szovjet hadsereg

… Budapesten csak a budai oldalon van néhány négyzetkilométernyi terület a német fasiszták kezén. A Balaton és a Duna között a németek kétségbeesett erőfeszítéseket tesznek, hogy áttörjenek Budapesthez. Itt sok száz tank és sok tízezer katona feláldozásával sikerült némi tért nyerniük, de a Budán bekerített helyőrségnek nem tudtak és nem tudnak segítséget nyújtani.

Pest teljesen felszabadult. Pestet a Budán folyó harcok színhelyétől csak a Duna választja el, mégis Pesten az élet kezd visszatérni a rendes vágányra. A város kapcsolatba jutott a tőle keletre eső községekkel, amelyek mindig fontos szerepet játszottak a magyar főváros élelmezésében.

A lakosság a pincékből visszatért lakásaikba, akik a németek és a nyilasok barbár rombolásai következtében elvesztették lakásukat, az elmenekült nyilasok üres lakásaiba költöznek. A vörös hadsereg műszaki csapatai hozzáfogtak a vízellátás és az áramszolgáltatási vezetékek rendbehozásához. Megkezdődött az élelmiszerszállítás a kiéhezett lakosság számára. A lakosság szörnyű részleteket beszél a németek és nyilasok tetteiről. Megkönnyebbülve látják, hogy a vörös hadsereg katonái fegyelmezetten viselkednek. Felháborodva beszéli a fölszabadult főváros lakossága, hogy milyen rágalmakat terjesztettek a német fasiszták és a nyilasok az oroszokról.

Pestén az élet kezd visszatérni a rendes mederbe

Pest lakói nagy örömmel fogadták a hírt, hogy Debrecenben megalakult az ideiglenes nemzeti kormány. Különösen megelégedéssel vették tudomásul, hogy az ideiglenes nemzeti kormány hadat üzent Németországnak, valamint azt, hogy a fegyverszünet iránti kérelmet a szövetséges államok elfogadták és a fegyverszünetet megkötötték. A férfi lakosság türelmetlenül várja, hogy beléphessen a megszervezendő magyar hadosztályokba. A pestiek bosszút akarnak állni a német fasisztákon és a nyilasokon a főváros lerombolásáért és az átélt szenvedésekért, örömmel hallják a híreket, hogy a vörös hadsereg új nagy győzelmeket arat Német-Szilézia és Poroszország területén. Megértik, hogy csak a szovjet hadsereg végleges győzelme biztosíthatja a magyar nép, a magyar állam szabadságát és függetlenségét.

In: Makói Népújság, 1945. január 27., 1. oldal

 

Borolszló és Posen kapujában állnak a szovjetcsapatok

… Budapesten csapataink folytatták a Budán körülzárt ellenséges helyőrség megsemmisítését. …

In: Szabadság 1945 január 27., 1 oldal